popupshopssPop-ups winnen de laatste jaren steeds meer aan populariteit en zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Voor vele jonge ondernemers is het opstarten van een pop-up store een eerste stap naar de duurzame vestiging van een handelszaak.

Ook eigenaars van panden en lokale besturen hebben baat bij het openen van pop-ups, omdat ze zorgen voor minder leegstand en verloedering.

De wens om een huurovereenkomst van korte duur voor een pop-up store te sluiten, botste echter tot voor kort met de principes uit de Handelshuurwet. Deze wet legt immers een minimumduur voor de huur op van 9 jaar en voorziet in een systeem van huurhernieuwingen, met beperkte mogelijkheden voor beëindiging.

Het nieuwe pop-up decreet (officieel: het decreet houdende huur van korte duur) van 8 juni 2016 werkt deze hinderpalen weg en speelt in op de nieuwe noden. Adhemar Advocaten legt uit wat de belangrijkste krachtlijnen van het nieuwe pop-updecreet zijn.

1. De huurovereenkomst kan worden gesloten voor een termijn van maximum 1 jaar.

2. De huurder kan steeds de lopende huur beëindigen, op voorwaarde dat hij een opzegtermijn van 1 maand naleeft. De verhuurder heeft niet het recht om de overeenkomst voortijdig op te zeggen.

3. De huurovereenkomst zal van rechtswege eindigen op de einddatum, zonder dat daarvoor een opzegging nodig is en zonder dat de huurder recht heeft op een huurhernieuwing.

4. De huurder mag verbouwingswerken uitvoeren aan het pand, op voorwaarde dat deze werken dienstig zijn voor de onderneming, de kosten ervan niet hoger zijn dan 1 jaar huur en de veiligheid, gezondheid en esthetische waarde van het gebouw niet in het gedrang worden gebracht.

Alle afspraken tussen de partijen worden uiteraard het best verankerd in een schriftelijke overeenkomst.

Het pop-up decreet trad in werking op 1 september 2016 en is van toepassing op alle overeenkomsten die vanaf die datum zijn gesloten.