De provincie Vlaams-Brabant heeft op basis van nieuwe rechtspraak een vergunning gegeven voor de bouw van woningen aan de vijver van Essenbeek in Halle. Eerder had ze die geweigerd. De nieuwe beslissing houdt rekening met de toegankelijkheid van het park.

Het bouwdossier in Essenbeek, gehucht van Halle, werd in 2015 door de provincie geweigerd. “We gingen er toen net als de stad Halle vanuit dat de bouwaanvraag gedeeltelijk in parkgebied lag”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor stedenbouw in de regio Halle-Vilvoorde.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft die weigering vernietigd en de deputatie bevolen om binnen vier maanden een nieuwe uitspraak te doen. Bij de nieuwe uitspraak moest de provincie rekening houden met een eerder arrest van de Raad Van State van 18 februari 2010 dat het gewestplan op die plaats buiten toepassing heeft gesteld.

“Hierdoor lag de bouwplaats volgens de rechtspraak niet langer deels in parkgebied en moest de aanvraag alleen getoetst worden aan de ruimtelijke ordening. Zowel de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar als de deputatie hebben geoordeeld dat er woningen kunnen worden gebouwd.”

Vijvers

De provincie heeft wel aandacht gehad voor het behoud van het zicht op de vijver. Tussen de woningen blijft een opening van 23,6 meter, waarvan een meer dan dertien meter brede strook geldt als publieke toegang tot de vijvers.

Niet alleen de provincie Vlaams-Brabant heeft een gunstige beoordeling gemaakt van de ruimtelijke ordening. Ook de stad Halle heeft voor een gelijkaardig invulproject de ruimtelijke ordening gunstig beoordeeld. Op 4 oktober 2002 heeft ze een gunstig stedenbouwkundig attest verleend voor de oprichting van veertien woningen en op 18 juli 2003 ook een stedenbouwkundige vergunning voor elf huizen.