De provincie Vlaams-Brabant keurde de intergemeentelijke visie op de steenweg N10 tussen Aarschot en Lier goed. Ook de provincie Antwerpen en de betrokken gemeenten Lier, Berlaar, Heist-Op-Den-Berg, Putte, Begijnendijk en Aarschot stemden ermee in. De partners willen de balans tussen grootschalige detailhandel langs de steenweg en detailhandel in de stads- en dorpskernen herstellen.

Uit een onderzoek van de vijf Vlaamse provincies bleek dat het aanbod aan detailhandel langs steenwegen blijft toenemen. De handelskernen worden dan weer steeds meer geconfronteerd met leegstand. Naast de toenemende druk op de handelskernen betekent de wildgroei aan baanwinkels langs de steenweg ook een grote druk voor mobiliteit, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening.

“We willen komen tot leefbare steenwegen en levendige handelskernen. Met onze nieuwe visie brengen we de handel langs de steenwegen en in de kernen weer in balans”, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie.

“We gaan baanwinkels samenbrengen in duidelijk afgebakende zones en de leefbaarheid van gemeenten verhogen door de detailhandel weer naar de kern te halen”, stelt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. De steenweg N10 werd opgedeeld in vier zones met elk een eigen toekomstbeeld.

No go zone: de open ruimte blijft behouden of wordt hersteld. Nieuwe detailhandel is niet toegelaten en de bestaande belandt op termijn in een uitdoofscenario.

Winkelarme zone: de aanwezige detailhandel wordt beperkt en het totale aanbod mag niet verhogen. Nieuwe detailhandelszaken worden niet toegelaten, met uitzondering van detailhandel tot honderd vierkante meter in stedelijke gebieden. De aanwezige detailhandel kan uitbreiden met maximum tien procent.

Clusterzone: hier wordt ruimte behoevende detailhandel langs steenwegen geconcentreerd. Zo wordt de detailhandel langs de steenweg geordend. Het economisch rendement van zo’n zone ligt hoger dan retail verspreid op verschillende plaatsen langs de steenweg.

Winkelrijke zone: deze zones komen vooral terug in de kernen. De ruimtelijke en economische leefbaarheid van de locatie wordt verhoogd door detailhandel te stimuleren in combinatie met andere functies zoals wonen.

De intergemeentelijke visie wordt binnenkort in een actieplan gegoten om tot concrete uitvoering over te gaan. De aanpak van de N10 zal als proefproject tot voorbeeld dienen voor  alle Vlaamse steenwegen. Een leidraad wordt eind april voorgesteld. Het project wordt mee gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Hermesfonds.