Negatief advies voor Vlaams Uplace-plan

UPLACE 3De provincieraad van Vlaams-Brabant bracht een negatief advies uit over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden’ voor het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen.
Dat gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) omvat het gebied tussen de Luchthavenlaan in Vilvoorde, de Woluwelaan, de gewestgrens in het zuiden en het zeekanaal Brussel-Schelde. De Raad van State vernietigde het oorspronkelijke GRUP voor dit gebied wegens een reeks mobiliteitsbezwaren. Met dit plan wil de Vlaamse regering de weg vrijmaken voor de realisatie van het Uplace-project.
“Het GRUP werd slechts gedeeltelijk aangepast ten opzichte van het plan dat in 2011 definitief vastgesteld werd. En zonder rekening te houden met de fors gewijzigde visie op dit gebied”, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.
De provincie Vlaams-Brabant, de betrokken gemeenten, de Vlaamse overheden zoals Ruimte Vlaanderen, de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) en de  Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) maakten sinds 2011 werk van een nieuwe visie voor dit gebied. Met als resultaat het territoriaal actieprogramma voor de Noordrand dat volgende maand klaar is. Deze studie omvat een nieuwe langetermijnvisie voor de noordelijke rand van Brussel.
De provincie Vlaams-Brabant maakte in 2008 een Masterplan op voor de volledige bedrijvenzone waarin Uplace gelegen is. “Doordat het Uplace-project bijna de volledige oppervlakte voor handelsactiviteiten inneemt, wordt een zware hypotheek gelegd op de sanering en reconversie van de rest van het gebied”, zegt de provincie. “Door de ontwikkelingsmogelijkheden in de overige zones te beperken en niet te raken aan het bouwprogramma voor Uplace komt de reconversie van de zwaar verontreinigde en strategisch gelegen gebieden in het gedrang. Bovendien schendt de Vlaamse regering een aantal fundamentele beginselen van behoorlijk bestuur. Van een gelijkwaardige behandeling van alle grondeigenaars in dit gebied is nu immers geen sprake meer”, zegt Dekeyser.
De Vlaamse regering verwijst in haar beslissing naar een Antea-rapport van januari 2015 waarin de mobiliteitseffecten bestudeerd werden. “Maar dit rapport berust op een aantal onjuistheden en veronderstellingen”, zegt gedeputeerde Julien Dekeyser. “We betwijfelen sterk dat het programma van het reconversiegebied geen aanzienlijk negatieve effecten heeft op de doorstroming van het lokaal wegennet en bovendien een beperkte bijdrage heeft in de totale intensiteiten op het hoofdwegennet”
De Vlaamse regering heeft in de plannen de vergunning van het station Kerklaan en garanties voor een hoogfrequente pendelbusverbinding tussen de luchthaven en Vilvoorde als voorwaarde voor de aflevering van vergunningen ingeschreven. ‘Maar om echt de omslag te maken naar het openbaar vervoer is er meer nodig”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit “Zo moet de kwaliteit van het openbaar vervoer sterk verbeterd worden en moeten ook randvoorwaarden voor parkeren in het plan opgenomen worden.”
Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 18 mei.