Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege heeft Electrabel in beroep een milieuvergunning gegeven voor de uitbating van twee windmolens in Beersel. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant had eerder een vergunning geweigerd. Ook de gemeente Beersel was tegen het project gekant. De windturbines worden ingeplant in het industriegebied tussen het kanaal Brussel-Charleroi en de spoorlijn Brussel-Halle.

De provincie had in juni geweigerd om Electrabel een milieuvergunning toe te kennen voor de exploitatie van de twee windmolens. De provincie vreesde voor geluidshinder, slagschaduw, rendementsverlies, een te korte afstand tot naburige windmolens en gebrekkig overleg met de exploitant.

Electrabel ging in beroep tegen die beslissing. Minister Schauvliege kreeg een gunstig advies van de afdeling ruimte van haar departement Omgeving. De afdeling milieu van datzelfde departement en de gewestelijke milieuvergunningscommissie brachten een ongunstig advies uit.

De twee windmolens mogen maximaal 150 meter hoog zijn. Een andere voorwaarde is dat het geluidsniveau tussen 19 en 7 uur beperkt moet blijven. Binnen de zes maanden na de ingebruikname moet een milieudeskundige geluidsmetingen uitvoeren op de meest kritische plaatsen. Per windturbine moet een online logboek worden bijgehouden over de impact van de slagschaduw.

“De ruimtelijke draagkracht wordt niet overschreden door twee bijkomende windmolens”, zegt de minister. Het gebied sluit aan op het kanaal Brussel-Charleroi, in een landschap van grootschalige industrie. Daar bevinden zich ook andere windmolens en twee hoogspanningslijnen.